Wywiad z Igorem Witkowskim, wiz­jonerem i pis­arzem, badaczem początków ludzkości, prop­a­ga­torem idei kos­micznej współpracy, lau­re­atem Nagrody Hon­orowej Niez­nanego Świata za 2016 r.

Czy­taj więcej…

Wywiad z Maciejem Kuczyńskim – dzi­en­nikarzem, podróżnikiem, spele­olo­giem, badaczem kul­tur Ameryki Środ­kowej i Połud­niowej, lau­re­atem Nagrody Hon­orowej za 2015 rok.

Czy­taj więcej…

BAZ­GROŁY JANA SZARANA czyli grafiki drew­ni­anych koś­ciółków i cerkiewek Beskidu
(Warszawa, KGNŚ, godz. 17.30)

Czy­taj więcej…

Polny Warkocz, czyli co wiemy o kos­me­tykach?
Paweł Bareja — współtwórcą linii słowiańs­kich kos­me­tyków Polny Warkocz
(07.06.2017, Warszawa, KGNŚ)

Czy­taj więcej…

Fas­cynuje ludzi od pradawnych cza­sów. Osza­łamia swoim bezkre­sem, zach­wyca pięknem, przytłacza pre­cyzją. Wiążą się z nim wszys­tkie mitolo­gie świata, się­gają doń najod­ważniejsze pro­jekty ludzi…

Frag­ment artykułu z numeru wrześniowego

Każdego roku na świecie znikają tysiące ludzi. Więk­szość tych wydarzeń zostaje wyjaśniona, są jed­nak i takie, które przeczą zdrowemu rozsąd­kowi. Zain­tere­sował się nimi David Paulides – były polic­jant z San Fran­cisco i autor serii książek Miss­ing 411, będą­cych kro­niką dzi­wnych zaginięć na tere­nie USA. Najwięcej z nich miało miejsce w parkach nar­o­dowych i dużych kom­plek­sach leśnych, a władze i służby nabrały w tej sprawie wody w usta…

Czy­taj artykuł w elek­tron­icznym wyda­niu

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglądarce.