Per­tur­bacje w słonecznym kotle czyli: co dalej z dobrą zmi­aną?
dr Piotr Piotrowski
1/​2017

Czy­taj więcej…

Z Igorem Witkowskim, wiz­jonerem i pis­arzem, badaczem początków ludzkości, prop­a­ga­torem idei kos­micznej współpracy, lau­re­atem Nagrody Hon­orowej Niez­nanego Świata za 2016 r. roz­mawia Jędrzej Fijałkowski.

Czy­taj więcej…

Z Maciejem Kuczyńskim – badaczem, podróżnikiem, pis­arzem, lau­re­atem Nagrody Hon­orowej za 2015 roz­mawia Leszek Matela

Leszek Matela — Niez­nany Świat 12/​2016

Czy­taj więcej…

Każdy ma swoją ścieżkę.
Marek Rymuszko — 7/​2016

Kody Natury czy świata kre­owanego przez ludzi?
Zdaję sobie sprawę, że ten tekst nie wszys­tkim się spodoba. Nic na to nie poradzę.

Czy­taj więcej…

W NUMERZE:

 • Tajem­nice fatim­skie: przemil­czane fakty
 • Świadome sny i odbiór równoległy
 • Odlo­towa teoria
 • Aoki­ga­hara jest wszędzie
 • UFO i KGB: kole­jna odsłona
 • Piramida na Cere
 • O suple­men­tach diety i syn­te­ty­cznych wit­a­m­i­nach bez euforiis

Dostępne również wydanie elek­tron­iczne — e.nieznanyswiat.pl

Czy­taj więcej…

W NUMERZE:

 • Pęknięte lus­tra Fatimy
 • Fenomen ukry­tych przekazów międzypokoleniowych
 • Gene­ty­czny dysk: list z Przeszłości?
 • Katas­trofa we Wsze­choceanie i Wielkie Wymieranie
 • Powrót Nibru?
 • Bak­terie w walce z rakiem

Dostępne również wydanie elek­tron­iczne — e.nieznanyswiat.pl

Czy­taj więcej…

W NUMERZE:

 • Starożytni astronauci: nauczy­ciele z nieba
 • Zwierzęta: ofi­ary ludz­kich wojen i polityki
 • Przek­lęte przedmioty
 • Piramida w Cañete?
 • CE 6 z UFO: to może być niebezpieczne

Dostępne również wydanie elek­tron­iczne — e.nieznanyswiat.pl

Czy­taj więcej…

W NUMERZE:

 • Poszuki­wa­nia bez końca
 • Lata 20162017 i następne w optyce wizjonerów
 • Miss­ing 411: najdzi­wniejsze zaginię­cia w USA
 • Duchowość wilków
 • W obronie medy­cyny alternatywnej

Czy­taj GRATIS (cały numer) w wer­sji elek­tron­icznej na e.nieznanyswiat.pl

Czy­taj więcej…

Orgonity w nowej odsłonie
Piotr Esteros Pyt­lowany twórca orgonitów
(24.05.2017 godz. 17.30, Warszawa, KGNŚ)

Czy­taj więcej…

Czy znasz swoje przeko­na­nia?
Mar­i­anna Bartke uzdrowicielka, cer­ty­fikowana instruk­torka Theta Heal­ing®
(26.04.2017, Warszawa, KGNŚ)

Czy­taj więcej…

Ter­apia Wielowymi­arowa
Bar­bara Ravens­dale
autorka książki i włas­nej metody uzdraw­ia­nia.
(29.03.2017, Warszawa, KGNŚ)

Czy­taj więcej…

Wręcze­nie nagrody „” za 2016 rok oraz pro­mocja trzech nowych książek: dwóch z serii Instrukcje Prze­budzenia (VII i VIII): Otwar­cie trze­ciego oka i Niez­nane korze­nie religii na Ziemi oraz odręb­nej pozy­cji Anty­du­chowość: Prze­stroga na czas wiel­kich przemian.

Czy­taj więcej…

Niez­nany Świat 6/​2017

Lúcia dos San­tos – jedyny żyjący świadek objaw­ień fatim­s­kich – została w 1921 r. odi­zolowana od rodziny, a potem umieszc­zona w zakonie. Wiele wskazuje na to, że do końca życia pamię­tała sekret, jaki wyjaw­iła jej postać objaw­ia­jąca się nad dębem w Cova da Iria. Sekret – gdyż tak naprawdę była tylko jedna tajem­nica, a jej treść do dziś pozostaje nieznana.

Czy­taj więcej…

Niez­nany Świat 5/​2017

To jeden z najbardziej zagad­kowych na świecie arte­fak­tów. Śred­nica znalezionego w Kolumbii kami­en­nego krążka wynosi 27 cm, a waga ok. 2 kg. Obie jego strony są pokryte wyobraże­ni­ami ludzkiego płodu we wszys­t­kich sta­di­ach rozwojowych.

Czy­taj więcej…

Niez­nany Świat 5/​2017

Sci­ence World Report spec­jal­izuje się w odkryci­ach kos­micznych. Głównymi dostar­czy­cielami infor­ma­cji dla tej wit­ryny są NASA oraz współpracu­jące z nią placówki naukowe, zazwyczaj uni­w­er­syteckie. W maju 2016 roku ta poważna wit­ryna zaj­mu­jąca się prezen­towaniem osiąg­nięć nauki, zamieś­ciła artykuł Elaine Han­nah Nowe stu­dia stwierdzają, że Dziewiąta Plan­eta ist­nieje, jakkol­wiek pozostaje nieco tajem­nicza.

Czy­taj więcej…

Niez­nany Świat 5/​2017

Po upły­wie wieku od wydarzeń w por­tu­gal­skiej wiosce Cova de Iria nie tylko nie przy­bliżyliśmy się do pełniejszej wiedzy o nich, lecz prze­ci­wnie: prawda na ten temat okazuje się coraz bardziej niejed­noz­naczna i pogmatwana.

Czy­taj więcej…

W sprzedaży

PZP

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglądarce.